HCL 51 / 31 martie 2017

879

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 51 / 31 Martie 2017

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea  Consiliului de Administrație nr.15/23.03.2017 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi;
– Adresa nr.155/24.03.2017 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr.12713/24.03.2016;
– nota de fundamentare nr. 150/24.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi;
– expunerea de motive nr.12866/27.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– H.C.L. nr.23/2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 – prin bugetul local –  al Şcolii Gimnaziale ,, Ștefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.24/2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,, Ștefan cel Mare” Buhuşi pe anul 2016 şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.169/29.11.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul III – 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate;
– H.C.L. nr.6/01.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Ordinul nr.529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Ordinul nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– Prevederile art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48 alin.2   şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare’’ Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.51
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here