HCL 5 / 1 februarie 2016

1.056

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 5 / 1 Februarie 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
domnul Lupu Mihail şi declararea locului acestuia ca fiind vacant

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– cererea nr.35639/04.12.2015 a dlui Lupu Mihail prin care renunţă la funcţia de consilier local;
– referatul constatator nr.36178/10.12.2015 al Secretarului şi Primarului oraşului Buhuşi;
– expunerea de motive nr. 36180/10.12.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.9 alin.2, lit.a, alin.3, art.10, art.12 din Legea nr.393/2004 – privind Statutul aleşilor locali – cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice și juridice;
– în baza prevederilor art.36 alin.9, art.45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data emiterii prezentei, mandatul de consilier a domnului Lupu Mihail încetează de drept, prin demisie.
Art.2. Începând cu aceeaşi dată se declară vacant locul domnul Lupu Mihail.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Lupu Mihail, Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Buget Finanțe Contabilitate, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.5
Din 01.02.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here