HCL 48 / 31 martie 2017

739

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 48 / 31 Martie 2017

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/23.03.2017 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– nota de fundamentare nr.2980/23.03.2017 a Spitalului Orășenesc Buhuși pentru trim IV și tot anul 2016;
– Adresa nr.3029/24.03.2017 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr.12688/24.03.2017;
– Expunerea de motive nr.12718/24.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– H.C.L. nr.18/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.190/20.12.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul III – 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși;
– Ordinul nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Ordinul nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016;
– Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– Prevederile art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48 alin.2   şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.48
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here