HCL 46 / 31 martie 2017

815

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 46 / 31 Martie 2017

privind solicitarea adresată Ministrului Educației Națioanale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, orașul Buhuși, județul Bacău

  Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        Adresa nr.11187/13.03.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău înregistrată la instituția noastră sub nr.11787/20.03.2017;
        Raportul comun  nr. 12625/24.03.2017 al Compartimentelor de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 12626/24.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Prevederile art.112, alin.6 din Legea educației națională nr.1/2011;
        Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
         raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
        în baza dispoziţiilor art.10, art. 36 alin. (2), lit.b, lit. c, alin.4, lit.d,e, alin.5, lit.c,  art.45, alin.3, art.48, alin.2 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă solicitarea ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, oraș Buhusi, județul Bacău, compus din clădire și teren, având datele de identificare în anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Urbanism va proceda la elaborarea Notei justificative ce va fi înaintată împreună cu prezenta hotarâre, ministrului educației naționale.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004–legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Educației Națională, Primarului oraşului Buhuşi, Serviciului de urbanism, Serviciului Contabilitate şi Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.46
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here