HCL 46 / 25 aprilie 2016

1.000

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 46 / 25 Aprilie 2016

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși, precum și rectificarea bugetului Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
•        Adresa nr. 2064/21.04.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’, înregistrată la instituția noastră cu nr. 18666/22.04.2016;
•        Hotărârea nr. 4/2016 a Consiliului de Administrație a Spitalului orășenesc Buhuși;
•        Adresa nr. 4652/22.04.2016 a Spitalului orașului Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 18654/22.04.2016;
•        Raportul nr. 18667/22.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
•        Expunerea de motive nr. 18688/22.04.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        H.C.L. nr. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/01.02.2016 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Buhuși, precum și a unităților preuniversitare de stat de pe raza orașului Buhuși pe anul 2016 și estimat pentru 2017 – 2019;
•        Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
•        Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
•        Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
•        O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
•        O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•        O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
•        Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
•        OUG nr. 57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
•        Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
•        O.U.G. nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
•        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
•        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
•        Prevederile art. 27, art. 36, alin. (2) lit. a), b), d), alin. (3), lit. b), alin. (4) lit. a), b), d), e), alin. (6) lit. a), lit. c), alin. (7), alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3 Se aprobă rectificarea bugetului Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuși,  conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Spitalul orășenesc Buhuși și Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea Buhuşi’’ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
ART. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHEORGHE CĂUTIȘANU
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here