HCL 45 / 31 martie 2017

890

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 45 / 31 Martie 2017

privind aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“ , intravilan orașul Buhusi,  beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV

Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere:
– Cererea nr.471/22.03.2017 a SC AQUA PARC SRL Roznov, înregistrată la instituția noastrp sub nr.12474/23.03.2017;
– Certificatul de urbanism nr.062/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi ;
– Certificatul de urbanism nr.063/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi ;
– Avizul de oportunitate nr.34445/13.10.2016 emis de Arhitect Sef al UAT Orasul Buhusi;
– Raportul informarii si consultarii publicului nr. 5965/03.02.2017 emis de structura de specialitate a serviciului de urbanism;
– Avizul Consiliului Județean Bacău nr.7/23.03.2017;
– H.C.L. nr.15/23.02.2017 privind avizarea  Planului  Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“ , intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV;
– Raportul de specialitate nr.12589/23.03.2017 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 12590/23.03.2017;
– prevederile Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicata si modificata prin Legea nr.71/2011 ;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si modificata ;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.13187/30.03.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 13196/30.03.2017, raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, art. 48 alin. 2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT “, amplasament in intravilanul orasului Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL Roznov, proiect 1/2016, faza PUZ,  proiectant B.I.A. Gheorghe Stoina, conform anexei – parte integranta din prezenta hotarare. (anexa fiind prea mare, nu a putut fi atasata, dar poate fi consultata la sediul institutiei, cam.14)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate, beneficiarului şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.45
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here