HCL 44 / 31 martie 2016

864

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 44 / 31 Martie 2016

privind aprobarea recunoasterii ,,Grupului Local de Lucru, pentru problemele Romilor din plan local”

Consiliul local al orașului Buhuși, întrunit in sedință ordinară ;
Având în vedere:
–        Adresa nr.38/2016 a Partidei Romilor ,,Pro-Europa’’ – Filiala Buhuși înregistrată la instituția noastră sub nr.11846/01.03.2016;
–        raportul de specialitate nr.15390/23.03.2016 al Secretarului orașului Buhusi și Administratorului public prin care se propune aprobarea recunoasterii Grupului Local de Lucru, privind problemele romilor de pe raza orasului Buhusi;
–        expunerea de motive nr.15391/23.03.2016 a Primarului or. Buhusi;
–        procesul-verbal încheiat la data de 20.01.2016 al G.L.L. ,, Grupului Local de Lucru, pentru problemele Romilor din plan local;
–        HG nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor, cu modificările și completările ulterioare;
–        HG nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        In baza art.36 alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1-4, alin.9, art.45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă  recunoasterea ,,Grupului Local de Lucru pentru problemele romilor pe plan local” ca partener de dialog si reprezentant al acestora, in vederea imbunatatirii situatiei romilor de pe raza orașului Buhusi, în vederea evaluării principalelor nevoi ale populației de romi și aplicării programelor de sprijinire a acestora prin derularea unor proiecte cu finantare de la ,,Fondul Social European”, pe urmatoarele domenii:
– Sănătate;
– Educație;
– Protecția copilului;
– Cultură și culte.
Art.2. Modalitatea de lucru si de colaborare, dintre reprezentantii administrației publice locale si cei ai ,,Grupului Local de Lucru pentru problemele romilor din plan local” se va stabili printr-un Regulament ce va fi aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Local, elaborat si insusit de parti in acest sens.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului orașului Buhuși, Institutiei Prefectului-Judetul Bacau in vederea exercitarii controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către dl Butuc Gheorghe – expert local pentru problemele romilor, mediatoarele sanitare, Comp. Protecție Socială din cadrul instituției și de către Administratorul public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.44
Din 31.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here