HCL 43 / 31 martie 2016

1.151

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 43 / 31 Martie 2016

privind aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor’’
al oraşului Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr.504867/15.03.2016 a Inspectoratului pentru Situații de urhență ,,Mr Constantin Ene’’, înregistrată la instituția nostră cu nr.40272/15.03.2016;
– referatul nr.14672/18.03.2016 al Inspectorului de Protecţie Civilă privind necesitatea întocmirii ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor’’ pentru zona de competenţă;
– expunere de motive nr.14673/18.03.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.14, alin.2 din H.G. nr.1492 din septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată, articolul 4, alin.4;
– prevederile O.M.A.I. nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-cadru;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza art.36 alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.8, art.45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.215/2001, republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ,,Planul de analiză şi acoperire a riscurilor’’ al oraşului Buhuşi, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău va asigura aducerea la cunoştinţa factorilor responsabili a atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, precum şi asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Buhuşi.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.37/25.04.2013 se abrogă.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Inspectorul de Protecţie Civilă şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin Ene’’ al judeţului Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.43
Din 31.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here