HCL 42 / 31 martie 2017

851

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 42 / 31 Martie 2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a terenului – Lot 15, având nr.cadastral 61814 și înregistrat sub nr.35217/17.10.2016,  în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36 (Platforma industrială Buhuși), în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 8988/24.02.2017 a subscrisei SC Prototip G Auto SRL, cu sediul în com. Blăgești, jud.Bacău, prin care solicită concesionarea terenului – Lot 15, având nr.cadastral 61814 și înregistrat sub nr.35217/17.10.2016,  în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși) , în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme ;
– Documentaţia cadastrală nr.61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016-executată de dl. Darie Neculai, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Studiul de oportunitate nr. 10862/09.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
– Caietul de sarcini nr. 10863/09.03.2017  al Serviciului Urbanism ;
– Raportul de specialitate nr. 10864/09.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
– Expunerea de motive nr. 10865/09.03.2017 a  Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.138/31.10.2016 – privind însușirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară,precum și a documentațiilor de evaluare, a bunurilor imobile(terenuri și clădiri), situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), obținute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005;
– Prevederile art.10 din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
– Prevederile art.13;16;17;20;21 din Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.13187/30.03.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 13196/30.03.2017, raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.b,  art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, art.119, art.121 şi art.123 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată şi modificată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat, a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), conform Documentației cadastrale nr. 61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016 – Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), având drept destinaţie construirea unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme – după cum urmează:
Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși)     – Lot 15.
Suprafaţă totală                                                                          – 10.369,00 mp
Durata concesionării                                                                  –  25 ani.
Destinaţia terenului    – construirea unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme
Taxa minimă de concesionare calculată                                    –  12.500,00  lei/an
Taxa minimă de concesionare stabilită de CLB                   –   12.500,00  lei/an
Valoarea minimă a construcţiei                                                 –   3.000.000,00 lei
Art.3. Se aprobă „Studiul de oportunitate” şi „Caietul de sarcini” în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), conform Documentației cadastrale nr. 61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016, în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme, conform Anexelor nr. 2-3, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.42
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here