HCL 42 / 31 martie 2016

1.008

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 42 / 31 Martie 2016

privind rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși, precum și rectificarea bugetelor proprii și autofinanțate ale Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși,  Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși, Școlii Gimnaziale,,Mihail Andrei’’ Buhuși și a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ pe anul 2016 – utilizare excedent 2015 –

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr.508/21.03.2016  a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr.14919/21.03.2016;
–        Adresa nr.755/21.03.2016  a Școlii Gimnaziale,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr.14920/21.03.2016;
–        Adresa nr.162/21.03.2016  a Școlii Gimnaziale,,Mihail Andrei’’ Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr.14921/21.03.2016;
–        Adresa nr.327/21.03.2016  a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr.14890/21.03.2016;
–        Expunerea de motive  nr.14922/21.03.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Raportul nr.16072/29.03.2016 al Direcției Buget Finanțe Contabilitate și Primarului orașului Buhuși;
–        Expunerea de motive Finală nr.16073/29.03.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–         HCL nr.17,19-27/01.02.2016 privind aprobarea bugetelor unităților preuniversitare de învătământ pentru anul 2016 și estimat pentru 2017 – 2019;
–        ORDIN nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi comletările ulterioare;
–        Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi comletările ulterioare;
–        OUG. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
–        Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
–        Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
–        Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
–        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        În temeiul art. 27, art. 36 alin. (2) lit. a), b), d), alin. (4) lit. a), alin. (6)  lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local Orașului Buhuși, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 3389 lei pentru reabilitarea termică a locuinţelor.
Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului propriu și autofinanțate a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, cu suma din excedentul bugetar din anul 2015, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului propriu și autofinanțate a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși, cu suma din excedentul bugetar din anul 2015, conform anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului propriu și autofinanțate a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuși, cu suma din excedentul bugetar din anul 2015, conform anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului propriu și autofinanțate a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ pe anul 2016, cu suma din excedentul bugetar din anul 2015, conform anexei nr.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.8. Direcția Buget Finanțe Contabilitate, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși, Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei’’ Buhuși, precum și Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Generale a Finanţelor Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.42
Din 31.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here