HCL 41 / 31 martie 2017

820

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 41 / 31 Martie 2017

privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra spaţiului în suprafaţă de 20,00 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al orașului Buhuși  din str. N. Bălcescu, Nr. 1 (etaj, incinta Casei de Cultură), pe o perioadă de 1(un) an, către Asociația ,,Autism Buhuși” – asociație non profit  –  în vederea organizării și desfășurării activităților pentru dezvoltarea și armonizarea vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 20004/11.05.2016 înaintată de Asociația ,,Autism Buhuși” prin care solicită acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului din Buhuși, str. N. Bălcescu, Nr. 1, situat la etaj în incinta Casei de Cultură;
– Încheierea de ședință din data de 26.01.2016, dosar nr.55/199/2016;
– Statutul Asociației ,,Autism Buhuși”;
– Actul constitutiv al Asociației ,,Autism Buhuși”;
– certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.55/199/2016 din data de 08.02.2016;
– Raportul de specialitate nr.11671/16.03.2017  al Serv. Urbanism ;
– Expunerea de motive nr.11672/16.03.2017 al Primarului oraşului Buhuşi;
– dispoziţiile art.124, din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, ulterior modificată şi completată;
– prevederile art.49, alin. 1(a) din O.G nr.26/2000 – cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.246/2005 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– H.G. nr. 1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău;
– Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată şi completată;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.13187/30.03.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 13196/30.03.2017, raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi „d”, alin.5, lit.a, alin. (6) lit. „a”, pct.2, alin.9, art.45, art.48, alin.2, art.115(1), lit.„b” şi ale art.124 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale republicată şi actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra spaţiului în suprafaţă de 20,00 mp – Anexa nr.1, parte din imobilul aflat în domeniul public al orașului Buhuși  din str. N. Bălcescu, Nr. 1 (etaj, incinta Casei de Cultură), pe o perioadă de 1(un) an, către Asociația ,,Autism Buhuși” asociație non profit – în vederea organizării și desfășurării activităților pentru dezvoltarea și armonizarea vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Art.2. Se aprobă ,,Contractul de folosinţă gratuită” ce urmează a fi încheiat cu Asociația ,,Autism Buhuși”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.41
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here