HCL 41 / 31 martie 2016

903

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 41 / 31 Martie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Orașului Buhuși din buget local și activitati autofinanţate, al Spitalului Orășenesc Buhuși, al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, precum și al unităţilor de învăţământ preuniversitar
de pe raza oraşului Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.336/29.01.2016 a AJFP Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr.9189/15.02.2016;
– Adresa nr.3041/21.03.2016 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14877/21.03.2016;
– Adresa nr.1472/21.03.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea”, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14913/21.03.2016;
– Adresa nr.507/21.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14914/21.03.2016;
– Adresa nr.754/21.03.2016  a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14915/21.03.2016;
– Adresa nr.161/21.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14916/21.03.2016;
– Adresa nr.328/21.03.2016 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr.14884/21.03.2016;
– raportul nr.14917/21.03.2016  al dnei Popu Maria – Director executiv;
– expunerea de motive nr.14918/21.03.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– H.C.L. nr.107/2015 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2015 al Orașului Buhuși, al Spitalului Orășenesc Buhuși, al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, precum și al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.21-30/2015 privind aprobarea bugetelor Orașului Buhuși, Spitalului orășenesc Buhuși și unităților de învățământ de pe raza orașului Buhuși;
– Ordinul nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;
– Ordinul nr.465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2015;
– Ordinul nr.233/2016 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – modificată şi completată;
–        Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 27, art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b, alin. 4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art.45 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Orașului Buhuși din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Spitalului Orășenesc Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015  al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015  al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei nr.7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza oraşului Buhuşi, Spitalul orășenesc Buhuși și de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.41
Din 31.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here