HCL 40 / 31 martie 2017

638

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 40 / 31 Martie 2017

privind aprobarea ,,Studiului de oportunitate”, în scopul închirierii directe a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară  

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Solicitările comercianților înregistrate la sediul instituției prin care solicită închirierea directă a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară;
– Studiul de oportunitate nr.11358/14.03.2017 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 11359/14.03.2017 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 11360/14.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.22/23.02.2017 – privind însuşirea Planului de situație înregistrat sub nr. 7216/07.02.2017, reprezentând terenurile concesionate și extinderile acestora, situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, precum și aprobarea închirierii – în condițiile legii – a suprafețelor de teren aferente spațiilor comerciale , la solicitarea scrisă a comercianților ;
– Contractele de concesionare: nr.8343/05.06.2002; nr.8338/05.06.2002; nr.2897/22.02.2005; nr.15818/15.06.2007; nr.28750/10.01.2012; nr.12530/15.08.2006; nr.3898/30.01.2017; nr.8341/05.06.2002; nr.29299/30.08.2016; nr.2318/26.01.2004; nr.589/16.01.2014; nr.8342/05.06.2002 – terenuri, situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară;
– Prevederile Cap.II, secțiunea I, art.5, art.21 – Închirierea directă, alin.1, lit.b, lit.d, alin.3, alin.4, alin.5, secțiunea 4 – C. Procedura de închiriere directă – art.26-29, art.40-48 din H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
– Prevederile art.14 din  Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia -cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificat și completat;
– Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.13187/30.03.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 13196/30.03.2017, raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a,  art.45, alin.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă ,,Studiul de oportunitate”, în scopul închirierii directe a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă închirierea directă, precum și stabilirea taxei de închiriere lunară a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, după cum urmează:
Taxa de închiriere propusă este de  2,00 lei/mp/lună, la nivelul anului 2017.
Taxa de închiriere stabilită de Consiliul Local  2,00 lei/mp/lună, la nivelul anului 2017, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. După adoptarea prezentei hotărâri, Serviciul Urbanism va proceda la încheierea contractelor de închiriere cu fiecare persoană juridică/persoană fizică în parte, conform anexei nr.2.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.40
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here