HCL 38 / 31 martie 2016

1.114

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 38 / 31 Martie 2016

privind stabilirea tarifelor de închiriere a sălilor de clasă/grupă și a Sălii de Sport aferente Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.152/01.02.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr.5416/01.02.2016;
– Raportul nr.12574/07.03.2016 al Administratorului Public ;
– Expunerea de motive nr.12575/07.03.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.22/01.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși pe anul 2016 şi estimat pe anii 2017-2019;
– prevederile art. 14 si art. 16, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.5, alin.1, lit.a), art.26, alin.10 si art.28, alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al orasului Buhusi, modificată prin HG nr.1476/2008;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Legea nr.227/2015 – privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit.c,d, alin.5, lit.a, alin.6 lit.a pct.6, lit.c), alin.9, art.45, art. 115, alin.1, lit.b) și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilesc tarifele de închiriere a sălilor de clasă/grupă și a Sălii de Sport aferente Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, după cum urmează:
–        6 lei/oră pentru un grup format din cel mult 10 elevi (înainte de ora 16.00) – sezon rece;
–        7 lei/oră pentru un grup format din peste 10 elevi (înainte de ora 16.00) – sezon rece;
–        7 lei pentru un grup format din cel mult 10 elevi, respectiv 8 lei/oră pentru un grup de peste 10 elevi (după ora 16.00);
–        5 lei/oră în restul anului pentru un grup format din cel mult 10 elevi;
–        6 lei/oră pentru un grup format din peste 10 elevi – în restul anului;
–        40 lei/oră pentru închirierea Sălii de Sport după ora 18.00, fără a se asigura agentul termic.

Art.2. Tarifele stabilite de prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.04.2016.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Direcției Buget Finanțe Contabilitate, Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.38
Din 31.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here