HCL 36 / 15 martie 2016

1.025

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 36 / 15 Martie 2016

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și rectificarea bugetelor unităţilor preuniversitare de învăţământ din orașul Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
•        Adresa nr.1309/10.03.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’, înregistrată la instituția noastră cu nr.13428/10.03.2016;
•        Adresa nr.452/10.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, înregistrată la instituția noastră cu nr.13427/10.03.2016;
•        Adresa nr.724/10.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare”, înregistrată la instituția noastră cu nr.13419/10.03.2016;
•        Adresa nr.144/10.03.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei”, înregistrată la instituția noastră cu nr.13418/10.03.2016;
•        Raportul nr. 13538/11.03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
•        Expunerea de motive nr.13539/11.03.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        Adresa nr.656/19.02.2016 a AJFP Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr. 13020/ 09.03.2016;
•        Adresa nr.738/03.03.2016 a AJFP Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr. 13022/ 09.03.2016;
•        Adresa nr.739/03.03.2016 a AJFP Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr. 13021/ 09.03.2016;
•        H.C.L. nr.17,19,20,21,22,23,24,25,26/01.02.2016 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Buhuși, precum și a unităților preuniversitare de stat de pe raza orașului Buhuși pe anul 2016 și estimat pentru 2017 – 2019;
•        Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
•        Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
•        Legea nr.284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
•        O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
•        O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•        O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
•        Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
•        OUG nr.57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
•        Legea nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
•        O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
•        Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
•        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
•        Prevederile art.27, art.36, alin.2, lit.a,b,d, alin.3, lit.b, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art.45 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși,  conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă rectificarea bugetului Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuși,  conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, conform anexei nr.3 – parte integrantă prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare”,  conform anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’, conform anexei nr.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea Buhuşi’’,  Scoala Gimnazială  „Mihail Andrei”, Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnazială „Stefan cel Mare”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
ART.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.36
Din 15.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here