HCL 35 / 4 martie 2016

1.107

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 35 / 4 Martie 2016

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate de pe raza orașului Buhuși – conform Legii nr. 248/2015

Consiliul Local al Orașului Buhuși întrunit în şedinţa extrordinară din data de 04.03.2016;
Având în vedere:
-Adresa nr. 1331/21.01.2016 a Instituției Prefectului-Județul Bacău;
– Raportul comun al Administratorului public și al secretarului orașului Buhuși înregistrat sub nr. 11551 din 26.02.2016;
– Expunerea de motive a primarului orașului Buhuși, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 11552 din 26.02.2016;
– Adresa instituției noastre către AJFP Bacău prin care se aduce la cunoștință că pe raza orașului Buhuși frecventează cu aproximație cursurile instituțiilor preuniversitare de învățământ un număr de 134 preșcolari care ar putea beneficia de prevederile Legii nr.248/2015 în cursul anului 2015-2016;
– art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
– art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
– art.7 alin. (2) din Codul civil;
– art.4 alin. (2)  din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă coroborat cu prevederile art. 35 din Hotararea Guvernului nr. 15/19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
– prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului –  cu modificările și completările ulterioare;
–  prevederile Legii nr.292/2011 – legea asistenței sociale – cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.277/2010 – privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016;
– prevederile Legii nr.416/2001 – republicată și modificată, privind venitul minim garantat;
– în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– în baza art. 36  alin.  (2)  lit. d , alin. (6)  lit. a ) pct. 2, art.45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,din  Legea  nr. 215/ 2001  privind administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabileste modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se desemnează d-l Manda Ciprian – referent IA în cadrul Compartimentului Protecție Socială – ca persoană responsabilă pentru implementarea Legii nr. 248/215 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
Art.3. Persoana desemnată pentru identificarea beneficiarilor Legii nr. 248/2015, este doamna Șerban Irina – inspector de specialitate Compartiment Prevenire și Combatere a Sărăciei din cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial din subordinea Consiliului Local Buhuși.
Art.4. Persoana desemnată la art.3 cu sprijinul mediatoarelor sanitare și asistentelor medicale comunitare – salariate în cadrul UAT – orașul Buhuși, identifică toţi copiii eligibili, cu vârsta între 3-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de naşteri – stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de stat şi alte beneficii, precum şi prin vizite din uşă în uşă.
Art.5. Primarul orașului Buhuși, prin compartimentele de specialitate și prin persoanele desemnate la art.2-3 asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși, directorilor de școli și de grădinițe de pe raza orașului Buhuși, Direcției Buget Finanțe Contabilitate, Compartimentului Achiziții Publice, Compatimentului Audit Intern şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet: www.primariabuhusi.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.35
Din 04.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here