HCL 34 / 4 martie 2016

1.199

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 34 / 4 Martie 2016

privind stabilirea  locurilor utilizate pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice, precum și interzicerea acestora, de pe raza unității administrative
teritoriale Buhuși, jud. Bacău  

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
– adresa nr.1366963/23.02.2016 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Ștefan cel Mare’’ Bacău, înregistrată la instituția noastră sub nr.40194/23.02.2016;
– raportul comun al Administratorului public și Comp. Control Comercial și Transport Public Local nr.11401/25.02.2016;
– expunerea de motive nr.11402/25.02.2016  a Primarului oraşului Buhuşi;
– anexa nr.1 la H.C.L. nr.102/10.12.2015 pentru modificarea și completarea anexelor nr.8 și 14 din HCL nr.88/2015 ,,privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016’’
– Dispoziția nr.712/27.08.2015 privind modificarea art.1 la Dispoziția nr.249/26.03.2014 ,, privind înfiinţarea la nivelul unităţii administrativ teritoriale Buhuşi a comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice  în condiţiile Legii nr.60/1991 – republicată completată şi modificată’’;
– art.5 și art.15 lit.a din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată și modificată;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza prevederilor art.36,alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45 şi  art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.215/2001 republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Locațiile/locurile/traseele utilizate pentru desfășurarea adunărilor publice prin care cețățenilor comunității li se asigură libertatea de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de alta natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea, sunt permise pe toate străzile orașului, în fața Casei de Cultură, a Sălii Polivalente, a Stadioanelor, fiind interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice în imediata apropiere a gării, a cimitirului, a spitalului (inclusiv în preajma secția de Boli Infecțioase și la Secția de Psihiatrie), a Serviciul Fiscal Orășenesc Buhusi, a Judecătoriei Buhuși, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuși, a obiectivelor de protecție civilă, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare sau în imediata apropiere a instituțiilor preuniversitare de învățământ din orașul Buhuși.
Art.2. Este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.
Art.3. Conform anexei nr.1 la H.C.L. nr.102/10.12.2015, taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea  unor activități publice (marș, miting, etc) este de 100 lei.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Comp. Control Comercial și Transport Public Local și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Ștefan cel Mare’’ Bacău, Administratorului public, Comp. Control Comercial și Transport Public Local și Instituției Prefectului – Județul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHEORGHE CĂUTIȘANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.34
Din 04.03.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here