HCL 33 / 1 februarie 2016

1.096

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 33 / 15 Februarie 2016

pentru modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.65/30.07.2015 ,,privind constituirea la nivelul oraşului Buhuşi a comisiei de supraveghere și verificare a modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale a prestatorului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al UAT orașul Buhuși’’

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul de specialitate nr.7472/09.02.2016 întocmit de Compartimentul Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi;
        Expunerea de motive nr.7932/10.02.2016 a Primarului orasului Buhuși;
        H.C.L. nr.65/30.07.2015 privind constituirea la nivelul oraşului Buhuşi a comisiei de supraveghere și verificare a modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale a prestatorului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al UAT orașul Buhuși;
        H.C.L nr.5/01.02.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Lupu Mihail şi declararea locului acestuia ca fiind vacant;
        Contractul de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân nr. 18745/16.06.2015, încheiat între UAT Buhuşi şi Asociaţia Lupii Tineri;
        Dispoziţia nr.578/06.07.2015 privind desemnarea dlui Zaharia Vasile – administrator public UAT Buhuşi, în funcţia de responsabil cu emiterea deciziilor de eutanasiere a câinilor nerevendicaţi sau neadoptaţi după parcurgerea etapelor expres prevăzute de OUG nr. 155/2001 – modificată şi completată;
        Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
        OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
        HGR nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
        HCL Buhuşi nr.45/30.04.2014 privind înfiinţarea Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân a UAT-oraş Buhuşi, jud. Bacău;
        Prevederile HCL Buhuşi nr.69/31.07.2014 privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a modelului de contract de delegare a gestiunii prin concesionare, a caietului de sarcini, precum și a criteriilor de calificare și de atribuire a Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân UAT Orașul Buhuși, modificată prin HCL Buhuşi nr. 82/28.08.2014 şi prin HCL Buhuşi nr. 42/26.03.2015;
        OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
        HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea  nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării;
        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
        În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 16, art. 45 alin. (6),  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.65/30.07.2015, după cum urmează:
,,Se aprobă constituirea la nivelul oraşului Buhuşi a comisiei de supraveghere și verificare a modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale a prestatorului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al UAT orașul Buhuși,în următoarea componenţă:
1.        Dna Maftei Simona – consilier superior Compartiment Protecţia Mediului– preşedinte;
2.        Dna Mareş Elena – consilier juridic -secretar;
3.        Consilier local Hobu Ovidiu – membru titular;
4.        Consilier local Găucan Vasile – membru titular;
5.        Consilier local Acatrinei Vasile – membru titular’’
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.65/2015 rămân valabile.
Art.3. Prezenta poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, dlui Găucan Vasile, va fi dusă la îndeplinire de către comisia de supraveghere și verificare a modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale a prestatorului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al UAT orașul Buhuși şi de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.33
Din 15.02.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here