HCL 32 / 15 februarie 2016

1.301

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 32 / 15 Februarie 2016

privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.30/01.02.2016 „pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO ce aparține
UAT – Orașul Buhuși”

Consiliul Local Buhuși, județul Bacău întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
– referatul nr.7462/10.02.2016 al d-lui Irimiea Gheorghe Cosmin – persoana desemnată să conducă activitatea de transport rutier în cont propriu de persoane din cadrul UAT – Orașul Buhuși;
– expunerea de motive nr.8216/10.02.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– adresa MDRAP nr.15118/28.07.2015 înregistrată  la sediul instituției noastre   23417/28.07.2015;
– procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca OPEL MOVANO înregistrat sub nr.63908/29.07.2015;
– prevederile HCL nr.83/30.09.2015 privind preluarea fără plată a microbuzului privind preluarea fără plată de către UAT – Orașul Buhuși a microbuzului școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform procesului – verbal de predare-preluare nr.63908/29.07.2015;
– Dispoziția nr.175/12.02.2016 privind împuternicirea dlui Irimiea Gheorghe Cosmin Șef S.V.S.U. din subordinea CLB, ca manager de transport persoane,desemnată să conducă activitatea de transport rutier în cont propriu de persoane din cadrul UAT – Orașul Buhuși;
– prevederile Legii nr.1/2011 – modificată și completată – Legea educației naționale;
– OG nr.27/2011 – privind transporturile rutiere,  modificată și completată;
– Ordinul nr. 980 /2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, modificat și completat;
– Ordinul  nr. 1214/2015 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
– Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulament, şi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordinul nr. 1260/1390 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, modificat și completat;
– Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
–  HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.
– OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora –  modificată și completată;
– Ordinul nr. 5115 /2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– în baza art.36 alin.2, lit.d,alin.6, alin.1 lit.a,pct.1 alin.9, art. 45 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001– republicată și modificată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 30/01.02.2016 „pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de  transport școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO ce aparține UAT – Orașul Buhuși, după cum urmează:
„Art.1.(1). Se propune aprobarea desfășurării activității de „Transport rutier de persoane (elevi) în cont propriu” cu microbuze școlare.
(2). Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO ce aparține UAT – Orașul Buhuși- conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 30/01.02.2016  rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către managerul de transport, conducătorul auto al microbuzului, Compartimentul Comercial și Transport Public Local, Resurse Umane, Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției și va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Administratorului public, viceprimarului orașului, instituțiilor de învătământ din orașul Buhuși, precum și Instituției Prefectului – Județul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.32
Din 15.02.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here