HCL 3 / 16 ianuarie 2017

1.026

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 3 / 16 Ianuarie 2017

privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
–        Cererea nr.84356/22.12.2016 depusă de UAT Onești la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.60879/27.12.2016;
–        Referatul nr.60952/27.12.2016 al Comp. Protecția Mediului ;
–        Raportul de specialitate comun al Viceprimarului orașului Buhuși și Secretarului orașului Buhuși nr.60953/27.12.2016;
–        Expunerea de motive nr. 60954/27.12.2016 a Primarului orașului Buhuși;
–        Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
–        Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
–        prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările  ulterioare;
–        prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale  cu modificările şi completările ulterioare;
–        Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din data de 26.02.2009;
–        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării locale  cu modificările şi completările ulterioare;
–        Raportul comisiei economice nr.3186/16.01.2017 și raportul comisiei juridice nr.3187/16.01.2017, favorabile;
–        În temeiul art. 9, art.10, art.11, art.14,art.17,art.36, alin.2, lit.b,d,e, alin.4, lit.d, e, alin.6,lit.a, pct.14,alin.7,lit.a,alin.9,art.45,alin.2,lit.f, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă primirea UAT Onești  în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB.
Art.2. Se modifică Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, în mod corespunzător.
Art.3. Se modifică Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, în mod corespunzător.
Art.4. Se acordă  mandat reprezentantului orașului Buhuși – dl Vasile Zaharia – Primar, identificat cu C.I. seria C.I. seria ZC nr.157486, să voteze în ședința AGA în favoarea aprobării actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6.Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului – Judetul Bacau în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Judetean Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.3
Din 16.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here