HCL 29 / 23 februarie 2017

909

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 29 / 23 Februarie 2017

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr.8127/16.02.2017 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr.8128/17.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        OUG nr.28/2013 privind aprobare Programului Național de Dezvoltare Locală, modificată și completată;
        H.G. nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
        Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (republicat, cu modificările şi completările ulterioare);
        Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr.195/2006 legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
        raportul comisiei agricole nr. nr.8621/22.02.2017, raportul comisiei de urbanism nr.8631/ 22.02.2017, raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „d” alin. 4 lit. „e” și „f”, alin 6 lit.”a”, pct.9,11,13,14, art.45, alin.(2) lit.”d”, art. 48, alin.(2) și art.115 alin.1, lit. „b”, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnică a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău”, conform devizului general anexat la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiției „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău” precizați în documentația tehnică.
Art. 3.Valoare totală a investiției este de 2.700.279,00 lei inclusiv TVA, din care:
Buget stat: 2.495.967,00 lei inclusiv TVA 19 %
Buget local: 204.312,00 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local în suma totala de 204.312,00 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finanțare la MDRAPFE prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul ZAHARIA VASILE, primarul Orașului Buhuși, judeţul Bacău.
Art.7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004- legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.29
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here