HCL 27 / 1 februarie 2016

1.140

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 27 / 1 Februarie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri proprii și autofinanțate pe anul 2016 – prin bugetul local – al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși’’

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară:
Având în vedere:
– Adresa nr.213/26.01.2016 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, înregistrată  la instituţia noastră sub nr.3995/26.01.2016;
– Expunerea de Motive nr.3996/26.01.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” cu modificările și completările ulterioare;
– H.C.L. nr.11/01.02.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr.284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– OUG nr.57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Ordonanţei nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei modificată și completată;
– HG nr 1589/2002 – privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii – modificată şi completată;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza art 9, art 10, art 27, art 36 alin 2 lit b, d, alin 4, lit a, alin 6, lit a, pct 1, art 45 si art 115 alin. 1 lit b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri proprii și autofinanțate pe anul 2016 – prin bugetul local – al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși’’, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului Oraşului Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,

Cons. Jur. OANA MIHAI
Hotărârea nr.27
Din 01.02.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here