HCL 25 / 23 februarie 2017

925

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 25 / 23 Februarie 2017

pentru completarea poziției 3 și modificarea poziției 5 din Anexa nr.5  a H.C.L. nr.184/20.12.2016 ,,privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane  juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.7475/09.02.2017 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.7476/09.02.2017 ;
– Prevederile art.3, alin.4 și art.14-16 din Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică – modificată şi completată;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile HCL nr.148/31.10.2016 – „privind aprobarea amplasării teraselor de vară pe terenuri proprietatea publică a orasului Buhusi, județul Bacău”;
– Anexa 5 din H.C.L nr.184/20.12.2016 ,, privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune’’ pe anul 2017;
– Anexa 14 din H.C.L nr.181/20.12.2016 privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017;
– Prevederile H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
– Legea nr.24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
– prevederile art.552, art.554, art.602-603, art.858-863, art.1777-1787, art.1809, art.1816-1822 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. nr.8621/22.02.2017, raportul comisiei de urbanism nr.8631/ 22.02.2017, raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
-În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. c, alin.5, lit.a şi lit.b, alin.9, art.45, alin.1, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea Nr.215/2001 a Administrației publice locale –republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea poziției 3 și modificarea poziției 5 din Anexa nr.5 – intitulată Tabel cu terenurile  închiriate având destinaţie – TERASE VARĂ, la H.C.L. nr.184/20.12.2016 ,,privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune’’ pe anul 2017, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L nr.184/20.12.2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.25
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here