HCL 24 / 23 februarie 2017

1.119

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 24 / 23 Februarie 2017

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilități – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        raportul nr.7604/10.02.2017 al dnei Mihai M. Roxana – Șef Serviciu Complexul de Servicii Comunitare Buhuși;
–        expunerea de motive nr.7605/10.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată și completată;
–        HCL nr.84/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Buhuşi;
–        art. 40 din Legea  nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
–        Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
–        H.C.L. nr.79/29.08.2002 privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Buhuși;
–        Legea Asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată;
–        Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, modificată și completată;
–        HCL nr.11/2016 aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
–        Dispoziţia nr.169/25.02.2014 privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Buhuși;
–        Legea nr.195/2006 – Legea – cadru a descentralizării, modificată și completată;
–        raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
–        în baza art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, art.45, art.48, alin.2 și art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilități– Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr.129/29.09.2016 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.24
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here