HCL 21 / 23 februarie 2016

1.149

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 21 / 23 Februarie 2017

privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedateîn cursul anilor 2010 -2016

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        raportul nr.7552/09.02.2017 al compartimentului de specialitate;
        expunerea de motive nr.7553/09.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Certificat de deces seria DC, nr. 936539 din 10.11.2016 – MACOVEI DUMITRU;
        Extras din Registru de deces pentru uz oficial nr. 261929/16.12.2016-CĂLDĂRARU SORIN;
        Certificat de deces seria DC, nr. 009168 din 17.06.2014 – TOIA CORNELIU OVIDIU;
        Extras din Registru de deces pentru uz oficial nr. 44337/09.12.2016 – ANDRONIC CONSTANTIN;
        Cererea d-nei Felecanu Aglaia, domiciliată în oraş Buhuşi, str. Dimitrie Cantemir, nr. 36, înregistrată la nr. 58203/06.12.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele defunctului  FELECANU DAN MIHAI şi Certificat de deces seria DZ, nr. 678854 din 23.07.2013;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 60112/19.12.2016 către SPCLEP Buhuşi– solicitare informaţii deces pentru: MITRICĂ LIVIU;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 60621/19.12.2016 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: FERICĂ IONEL;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 845/11.01.2017 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: CHIRIAC VASILE;
        Cererea d-nei Trifan Anica, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tineretului, bl. 9, sc. B, ap. 13, înregistrată la nr. 3366/17.01.2017, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele fostului soţ şi Certificatul de deces seria DC, nr. 936555 din 01.12.2016- TRIFAN GHEORGHE;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 3107/13.01.2017 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: BITLEANU ELENA CARMEN;
        Certificat de deces seria DC, nr. 936584 din 27.12.2016 – GRIGOROI CONSTANTIN;
        Certificat de deces seria DC, nr. 936587 din 28.12.2016 – BUDU FLORICA;
        Cererea d-nei Voloc Doina, domiciliată în orașul Buhuși, str. Libertăţii, nr. 88, înregistrată la nr. 5905/03.02.2017, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele mamei şi Certificatul de deces seria DC, nr. 936623 din 03.02.2017- VOLOC MARIA;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 7205/07.02.2017 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: URSU NECULAI şi CREŢU COSTICĂ;
        Extras din Registru de deces pentru uz oficial nr. 64524/08.02.2017 – UNGUREANU MARIAN;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr7243/07.02.2017 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: ŞTIRBU ION;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 7283/08.02.2017 către SPCLEP Buhuşi – solicitare informaţii deces pentru: SOLOMONEA EMIL, IONAŞCU PETRU şi POPA VASILE.
        prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările și completările ulterioare;
         raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
        în baza art.9,art.10,art. 36, alin. 2,lit. b, alin.4 lit. a şi c, alin.9,art. 45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –  republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) în valoare totală de 16690 lei, existente în sold la data de 09.02.2017 pentru un număr de 20 contribuabili decedați în cursul anilor 2010 – 2016, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.21
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here