HCL 190 / 20 decembrie 2016

875

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 190 / 20 Decembrie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe
trimestrul III – 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/19.10.2016 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– Hotărârea  Consiliului de Administrație nr.13/19.12.2016 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– Raportul fundamentat nr.11854/18.11.2016 privind executia bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși pentru trim III 2016;
– Adresa nr.11856/18.11.2016 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr.55791/18.11.2016;
– Expunerea de motive nr.55795/18.11.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– Raportul nr.56046/22.11.2016 al Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
– H.C.L. nr.18/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.90/30.08.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul I – 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși;
– Ordinul nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.60262/20.12.2016 –  favorabil și raportul comisiei juridice nr.6026320.12.2016,nefavorabil.
– Prevederile art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48 alin.2   şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.190
Din 20.12.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here