HCL 19 / 23 februarie 2017

1.002

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 19 / 23 Februarie 2017

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor în suprafaţă totală de 117,00 mp, reprezentând S1 – sală de forță – 101,00 mp și S2 – vestiar – 16,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente „Moldova” – proprietate publică a orașului,  în vederea desfășurării de activități fitness și culturism  

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 58412/07.12.2016 a subscrisei I.I. CONDURAT GEORGE , prin care solicită închirierea spaţiilor în suprafaţă totală de 117,00 mp, reprezentând S1 – sală de forță – 101,00 mp și S2 – vestiar – 16,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente , în scopul desfășurării de activități fitness și culturism ;
– Studiul de oportunitate nr.6107/06.02.2017 al Serv. Urbanism;
– Caietul de sarcini nr. 6108/06.02.2017 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 6109/06.02.2017 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 6110/06.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 3 alin.4, art.14 – art. 16 din Legea nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– pct.92 și pct.93 din anexa nr.4 la HG nr.1347/2001 – privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău;
– Prevederile H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
– prevederile art.552, art.554, art.858-863, art.1777-1787, art.1796-1804, art.1809, art.1816-1822 din Legea nr.287/2009 – Republicată și modificată privind Codul civil;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile HCL nr.181/2016 privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017 ;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. nr.8621/22.02.2017, raportul comisiei de urbanism nr.8631/ 22.02.2017, raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.1 şi alin.2, lit. c, alin.5 lit.a şi lit.c, art.45, alin.1, art.48, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b), art.117 şi art.123, alin.1 şi alin.2 din Legea Nr.215/2001 a administrației publice locale –republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiilor în suprafaţă totală de 117,00 mp, reprezentând :
S1 – sală de forță – 101,00 mp și S2 – vestiar – 16,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente „ Moldova” – proprietate publică a orașului, în vederea desfășurării de activități fitness și culturism, conform Planului de situație – anexa nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Destinaţia                                           – desfășurare de activități fitness și culturism
Suprafaţă totală,                                      –  117,00 mp
Reprezentând :  S1 – sală de forță     –   101,00 mp
S2 – vestiar                –     16,00 mp
Durata închirierii                                    –     1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală, prin HCL
Taxa de închiriere propusă  – 2,50 lei/mp/lună  respectiv  292,50 lei/lună pentru suprafața  totală de 117,00 mp
Taxa de pornire a licitaţiei stabilită de Consiliul Local Buhuși – 585,00 lei/lună, respectiv 5 lei mp/lună pentru suprafața totală de 117,00 mp.
Art.2. Se aprobă „Studiul de oportunitate” şi „Caietul de sarcini” în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiilor în suprafaţă totală de 117,00 mp, reprezentând S1 – sală de forță – 101,00 mp și S2 – vestiar – 16,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente „Moldova” – proprietate publică a orașului, în vederea desfășurării de activități fitness și culturism , conform anexelor nr. 2-3, părţi integrante din prezenta  hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.19
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here