HCL 185 / 20 decembrie 2016

869

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 185 / 20 Decembrie 2016

privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere  aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor
de parcare de reşedinţă

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 56245/24.11.2016  al Serviciului Urbanism ;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 56246/24.11.2016 ;
– Anexa 14 la H.C.L nr.181/20.12.2016 privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;
– H.C.L. nr.52/29.07.2010 – ,,privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, întreţinerea si exploatarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza oraşului Buhuşi’’, modificată și completată prin HCL nr.10/2012;
– H.C.L. nr.10/2012  privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, unui număr de 10 (zece) persoane, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă;
– HCL nr.126/2013 pentru completarea art.15 din H.C.L. nr.52/29.07.2010 – ,,privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, întreţinerea si exploatarea locurilor  de parcare de reşedinţă situate pe raza oraşului Buhuşi’’, modificată și completată prin HCL nr.10/2012;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanța Guvernului nr.43/1997–privind regimul drumurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.24/2007 – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2001;
– Ordonanța Guvernului nr.71/2002–privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr.955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002–privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;;
– Raportul comisiei economice nr.60262/20.12.2016, raportul comisiei juridice nr.60263 /20.12.2016,  raportul comisiei de agricultură  nr.  60251/ 20.12.2016 și raportul comisiei de urbanism nr. 60252 / 20.12.2016,  favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.10, art.27, art. 36, alin.2, lit.b, lit.c şi d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.b, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, conform Anexei 1– parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă ca prelungirea contractelor de închiriere să se efectueze pe o perioadă de maxim 1 an, având în vedere îndeplinirea obligatorie de către chiriaşi a următoarelor condiţii:
– Plata la zi a chiriei datorate pentru bunul imobil închiriat.
– Plata la zi a tuturor taxelor şi impozitelor locale datorate, altele decât chiria stabilită prin contract.
–  Respectarea celorlalte articole din Contractul iniţial de închiriere.
Art.3. Se aprobă împuternicirea autorităţii executive de a prelungi prin acte adiţionale contractele de închiriere în derulare a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, conform anexei menţionate la art.1.
Art.4. Se aprobă ca celelalte prevederi ale Contractelor de închiriere în derulare să rămână în vigoare.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.185
Din 20.12.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here