HCL 183 / 20 decembrie 2016

799

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 183 / 20 Decembrie 2016

pentru modificarea  pct.3 și 4 din H.C.L. nr.96/30.08.2016 – ,,privind desemnarea unor persoane să facă parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
–  cererea nr.58293/06.12.2016 a dlui consilier local Cucu Constantin;
– cererea nr.58294/06.12.2016 a dlui consilier local Spataru Ion;
–  referatul nr.58441/07.12.2016 al Secretarului oraşului Buhuşi;
– expunerea de motive nr.58442/07.12.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.64/28.07.2016 – ,,privind desemnarea unor persoane să facă parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău’’;
– H.C.L. nr.96/30.08.2016 pentru modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.64/28.07.2016 – ,,privind desemnarea unor persoane să facă parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău’’;
– prevederile art. 96, alin.1, din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011- cu modificările şi
completările ulterioare;
– H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– prevederile art.94 alin.2ˆ1 din Legea nr.171/2004 – pentru completarea articolului 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
– Ordinul nr.4621/2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr.6/01.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
– Ordinul nr. 5231/2015 din 14 septembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– Raportul comisiei economice nr.60262/20.12.2016 și raportul comisiei juridice nr.6026320.12.2016, favorabile;
– în baza art. 36,alin.2,lit. d,alin.6,lit. a,alin.9,art.37,art.45, art.48 alin.2  şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea pct.3 și 4 din H.C.L. nr.96/30.08.2016 ,,privind desemnarea unor persoane să facă parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău’’, după cum urmează:
,,  3. Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi:
– dl Spataru Ion – consilier local din partea PNL;
–   dl Găucan Vasile    – consilier local din partea PSD;
4. Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi:
–  dl Cucu Constantin – consilier local din partea PNL;
–  dl Buculei Vasile Daniel – consilier local din partea PSD;’’
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.64/2016 și HCL nr.96/2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată unităţilor preuniversitare de învăţământ, persoanelor nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului –  Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.183
Din 20.12.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here