HCL 181 / 20 decembrie 2016

943

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 181 / 20 Decembrie 2016

privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr.33210/04.10.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– adresele compartimentelor din cadrul instituției prin care ne înaintează propunerile de taxe pentru anul 2017;
– expunerea de motive nr. 33211/04.10.2016  a Primarului oraşului Buhuşi;
– Minuta nr.59255/14.12.2016 privind dezbaterea publică a PH-ului în data de 12.12.2016;
– raportul nr. 59178/13.12.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– adresa nr.58295/06.12.2016 a ADIS Bacău;
– adresa nr.17691/16.11.2016 a Consiliului Județean Bacău;
– referatul nr.58430/07.12.2016 a Compartimentului Protecția Mediului;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificat și completat;
– Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre cu modificarile și completările ulterioare;
– O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cu modificarile și completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificat și completat;
– O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificarile și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.60262/20.12.2016 și raportul comisiei juridice nr.6026320.12.2016, favorabile;
– în baza prevederilor art.27, art.36,alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45art.48, alin.2 şi  art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.215/2001 republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă impozitele, taxele locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr.138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, O.G. nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017, conform anexelor 1-22, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă menţinerea bonificaţiei de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul anul fiscal de către persoanele fizice până la data de 31 martie a anului 2017 si acordarea bonificaţiei de 10% si pentru persoanele juridice  care achită anticipat numai impozitul pe clădiri si impozitul pe teren până la 31 martie a anului 2017.
Art.3. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2016, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.4. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol și mijloace de transport hibride. Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol și mijloacele de transport hibride se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Art.5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017.
Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei, HCL nr.7/01.02.2016 se abrogă.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.8. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.181
Din 20.12.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here