HCL 18 / 23 februarie 2017

824

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 18 / 23 Februarie 2017

pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Avand in vedere:
– Adresa nr.103/08.02.2017, înregistrată la Primăria orașului Buhuși sub nr.7405/09.02.2017, a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău – ADIB;
– Raportul nr.7425/09.02.2017 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.7426/09.02.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HCL nr.83/31.10.2007 privind aprobarea participării oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”, precum și aprobarea Actului constitutiv și Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Bacau – ADIB”;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– în temeiul art.11, art.12, art.17, art.36 alin.2 lit.b și d, alin.7, lit.c, art.37, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” –ADIB, în cuantum de 20.000 lei.
Art.2. Se mandatează dl. Vasile Zaharia – Primarul orașului Buhuși, având calitatea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotarare, precum si dupa cum urmeaza:
– Pentru localitățile de rangul III cuprinse în Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău ”  – 20 000 lei;
– Slănic Moldova  – 3000 lei ;
– Comunele cuprinse în Lista de investiții prioritare 2014 – 2020 – 1000 lei.
– Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare – 100 lei;
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – ADIB Bacău, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi va fi dusă la îndeplinire de către şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.18
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here