HCl 173 / 29 noiembrie 2016

16.582

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 173 / 29 Noiembrie 2016

privind constatarea că aparţine domeniului privat, spaţiul în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural) şi închirierea acestuia prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfășurării de activități comerciale

                                                         Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 26147/21.07.2016 a numitei Beucă Elena-Andreea prin care solicită închirierea spaţiului în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural), în scopul desfășurării de activități comerciale ;
– Adresa nr. 26883/29.07.2016 a subscrisei SC Iuli-Giani SRL, prin care solicită închirierea spaţiului în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural), în scopul desfășurării de activități comerciale ;
– Studiul de oportunitate nr.55687/17.11.2016 al Serv. Urbanism;
– Caietul de sarcini nr.55688/17.11.2016 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr.55689/17.11.2016 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr.55690/17.11.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.132/2003 privind constatarea că aparţin domeniului privat al localităţii unele bunuri imobile – clădiri şi terenuri aferente, vânzarea în condiţiile legii a acestora, precum şi întocmirea documentaţiilor de cadastru şi de evaluare;
– Prevederile H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
– prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885, art.1777-1804, art.1809-1810, art.1816-1823 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– raportul comisiei de urbanism nr.56442/28.11.2016, raportul comisiei economice nr.57763/29.11.2016, raportul comisiei juridice nr.57779/29.11.2016, favorabile;
– În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.1 şi alin.2, lit. c, alin.5 lit.a şi lit.c, art.45, alin.1, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b, art.121 şi art.123, alin.1 şi alin.2 din Legea Nr.215/2001 a administrației publice locale –republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată că aparţine domeniului privat, spaţiul în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural), conform Plan situație- anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural), în vederea desfășurării de activități comerciale, conform Plan situație- anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Destinaţia                                          –  desfășurare de activități comerciale
Suprafaţă                                              –  199,00 mp.
Durata închirierii                               –      1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală.
Taxa de pornire a licitaţiei stabilită  –  600,00 lei/lună pentru suprafața de 199,00 mp
Art.3. Se aprobă „Studiul de oportunitate” şi „Caietul de sarcini” în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului în suprafaţă de 199,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural), pe o perioadă de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii anuale prin act adițional, în vederea desfășurării de activități comerciale, conform anexelor nr. 2-3, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de        contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.173
Din 29.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here