HCL 17 / 23 februarie 2017

1.298

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 17 / 23 Februarie 2017

privind modificarea art.1 din HCL nr.20/16.02.2015 ,,pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși, aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţa circulaţiei,  precum și completarea Anexei la H.C.L. nr.41/29.03.2012’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–  referatul nr.7356/08.02.2017 al Viceprimarului orașului Buhuși;
–  expunerea de motive nr.7357/08.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– H.C.L. nr.41/29.03.2012 privind aprobarea unor măsuri de reglementare a Circulaţiei Rutiere pe raza Oraşului Buhuşi;
– HCL nr.20/16.02.2015 ,,pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși, aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţa circulaţiei,  precum și completarea Anexei la H.C.L. nr.41/29.03.2012’’;
– H.C.L. nr.74/28.07.2016 privind modificarea art.1 din HCL nr.20/16.02.2015 ,,pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși, aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţa circulaţiei,  precum și completarea Anexei la H.C.L. nr.41/29.03.2012’’;
–  O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – republicată şi modificată;
– H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificată şi completată;
–  Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 – modificată şi completată;
– Ordinul nr.1112/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice şi /sau pentru protejarea drumului;
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul M.L.P.T.L. nr.6/139/26.02.2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean;
– Legea nr.421/2002  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 – modificată şi completată;
– STAS – urile privind siguranţa circulaţiei (SR 1848/1-2004 indicatoare rutiere,SR 1848/7-2004 marcaje rutiere);
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– în baza art. 36 alin.2 lit.d, e, alin.6 lit.a, alin.7 lit.a, art. 45, art.48 alin.2  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L nr.20/16.02.2015, după cum urmează:
,,Se aprobă componența Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei constituită la nivelul Oraşului Buhuşi, formată din 1 preşedinte, 1 secretar şi 7 membri, dintre care 3 persoane – membri în consiliul local, după cum urmează:
PREŞEDINTE:   REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL – Viceprimar oraș Buhuși;
SECRETAR    :   BOBOC MIHAI                 – consilier superior Serv.Urbanism;
MEMBRII:           MACSIM GHEORGHE    – consilier C.L. Buhuşi;
PRISTAVU MARIUS        – Agent Şef Poliţia oraşului Buhuşi;
IRIMIEA COSMIN GHE  – Reprezentant S.V.S.U.;
IONICĂ COSTICĂ           – Inspector Protecţia Civilă;
COJOCARU CRISTIAN   – consilier Consiliul Local Buhuşi;
APOSTICĂ ELENA          – consilier Consiliul Local Buhuşi;
HRISCU LUCIAN MIHAI  – Şef Poliţia Locală Buhuşi.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.41/29.03.2012, H.C.L. nr.20/16.02.2015, H.C.L. nr.74/28.07.2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor menționate la art.1, va fi dusă la îndeplinire de către Comisia de Siguranţă a Circulaţiei şi de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.17
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here