HCL 167 / 29 noiembrie 2016

779

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 167 / 29 Noiembrie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestul III – 2016 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea  Consiliului de Administrație nr.21/21.11.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi;
– Adresa nr.8330/22.11.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea”, înregistrată la instituţia noastră sub nr.56099/22.11.2016;
– expunerea de motive nr.56100/22.11.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– raportul nr.56046/22.11.2016 al Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
– H.C.L. nr.19/2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 – prin bugetul local –  al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.20/2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi pe anul 2016 şi estimat pe anii 2017-2019;
– H.C.L. nr.91/30.08.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul I – 2016 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, din venituri proprii și activitati autofinanţate;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr.6/01.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
– Ordinul nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.57763/29.11.2016, raportul comisiei juridice nr.57779/29.11.2016, favorabile;
– Prevederile art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48 alin.2   şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2016 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuși, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.167
Din 29.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here