HCL 163 / 29 noimebrie 2016

955

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 163 / 29 Noiembrie 2016

privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată
(amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2010 – 2016

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        raportul nr. 55520/16.11.2016 al compartimentului de specialitate;
        expunerea de motive nr. 55521/16.11.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Certificat de deces seria DC, nr. 610181 din 19.10.2015 – NECULEA ION;
        Certificat de deces seria DC, nr. 610185 din 24.10.2015 – HOTNOG ION;
        Certificat de deces seria DC, nr. 610211 din 27.11.2015 – BLANARIU VASILE;
        Cererea d-lui Cavaleru Adrian, domiciliat în mun. Bucureşti, Str. Peştera Scărişoara, ap. 33, înregistrată la nr. 36337/11.12.2015, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele tatălui său Cavaleru Adrian(în prezent decedat);
        Certificat de deces seria DC, nr. 220410 din 30.11.2015  –CAVALERU ADRIAN;
        Cererea d-nei Vlad Georgeta, domiciliată în oraş Buhuşi, str. N. Bălcescu, bl. 4, sc. A, ap. 12, înregistrată la nr. 10950/23.02.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele fostului soț Vlad Ion(în prezent decedat);
        Certificat de deces seria DC, nr. 610248 din 06.01.2016 – VLAD ION;
        Adresa nr. 26220/22.07.2016 a Serviciului Impozite și Taxe către S.P.C.L.E.P. Buhuși – solicitare extras certificat deces pentru Vlad Ion;
        Extras din registru de deces nr. 43352/22.07.2016 – Vlad Ion;
        Certificat de deces seria DC, nr. 747176 din 09.04.2016 – AVATAVULUI ELENA;
        Certificat de deces seria DC, nr. 747219 din 27.05.2016 – STAN FANEL;
        Cererea d-nei Cercel Afia, domiciliată în oraş Buhuşi, str. Bistriţa, nr. 16, înregistrată la nr. 25052/12.07.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele fiicei Cercel Maria(în prezent decedată);
        Certificat de deces seria DC, nr. 747224 din 31.05.2016 – MARZA MARIA;
        Cererea d-lui Turcu Ciprian, domiciliat în oraş Buhuşi, str. M. Viteazul, bl. 11, sc. A, ap. 20, înregistrată la nr. 35017/25.11.2015, prin care solicită scăderea din evidenţele fiscale a amenzii înregistrate pe numele tatălui său Turcu Petru (în prezent decedat);
        Certificat de deces seria DS, nr. 572737 din 03.12.2008 – TURCU PETRU;
        Cererea d-nei Croitoriu Loredana, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tudor Vladimirescu, bl. 52, sc. A, ap. 36, înregistrată la nr. 30962/13.09.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele soțului Croitoru Radu (în prezent decedat;
        Certificat de deces seria DC, nr. 933674 din 08.09.2016 – CROITORIU RADU;
        Certificat de deces seria DC, nr. 933681 din 14.09.2016 –ANDRONIC CONSTANTIN;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 34537/13.10.2016 – solicitare extras act de deces pentru Dascalu Constantin;
        Extras din Registru de deces nr. 44011/13.10.2016 – DASCĂLU CONSTANTIN;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 34538/13.10.2016 – solicitare extras act de deces pentru Petroi Constantin;
        Extras din Registru de deces nr. 44010/13.10.2016 – PETROI CONSTANTIN;
        Cererea d-nei Prisecariu Olimpia, domiciliată în orașul Buhuși, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 161, înregistrată la nr. 34565/13.10.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele fostului soţ – Prisecariu Ioan(în prezent decedat);
        Certificatul de deces seria DC, nr. 750093 din 18.07.2016 – PRISECARIU IOAN;
        Cererea d-nei Gîscă Cătălina, domiciliată în orașul Buhuși, str. Bistriţa, nr. 20, înregistrată la nr. 37489/26.10.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele fostului soţ Gîscă Neculai(în prezent decedat);
        Certificatul de deces seria DC, nr. 610250 din 01.02.2016- GISCĂ NECULAI;
        Cererea d-nei Ardeleanu Lidia Elena, domiciliată în orașul Buhuși, str. Ceahlău, nr. 6, înregistrată la nr. 37758/28.10.2016, prin care solicită scăderea din evidențele fiscale a amenzilor înregistrate pe numele concubinului Gotvald Mircea (în prezent decedat);
         Certificatul de deces seria DZ, nr. 685770 din 07.10.2013- GOTVALD MIRCEA;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 36208/07.11.2016 – solicitare extras act de deces pentru: ROTARU CONSTANTIN;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 36205/07.11.2016 – solicitare extras act de deces pentru SĂVOAEA MIHAI;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 55479/16.11.2016 – solicitare date defunct Săvoaea Mihai;
        Adresa S.P.C.L.E.P. Buhuși nr. 52112/16.11.2016 – confirmare deces Săvoaea Mihai;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 36208/07.11.2016 – solicitare extras act de deces pentru ROTARU CONSTANTIN;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 55478/16.11.2016 – solicitare date defunct Rotaru Constantin;
        Adresa S.P.C.L.E.P. Buhuși nr. 52113/16.11.2016 – confirmare deces Rotaru Constantin;
        Adresa Serviciului Impozite și Taxe nr. 55313/15.11.2016 – solicitare date defunct BOZOCEA SORIN;
        Adresa S.P.C.L.E.P. Buhuși nr. 52111/15.11.2016 – confirmare deces Bozocea Sorin.
        prevederile art. 22, art.
        27 alin. 2 din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările și completările ulterioare;
        raportul comisiei economice nr.57763/29.11.2016, raportul comisiei juridice nr.57779/29.11.2016, favorabile;
        în baza art.9, art.10,art. 36, alin. 2,lit. b, alin.4 lit. a şi c, alin.9,art. 45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –  republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) în valoare totală de 29129 lei, existente în sold la data de 16.11.2016 pentru un număr de 19 contribuabilii decedați în cursul anilor 2010 – 2016, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.163
Din 29.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here