HCL 161 / 22 noiembrie 2016

989

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 161 / 22 Noiembrie 2016

privind aprobarea demolării/desființării construcțiilor existente eferente proiectului „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”,
oraș Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău,întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
– Expertizele tehnice „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău;
– Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare pentru proiectul „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău nr.111/2016 întocmită de SC STABUILD SRL;
– Raportul de specialitate nr.55703/17.11.2016 a compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.55704/17.11.2016;
– prevederile Legii nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– prevederile HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al orasului Buhusi, modificată și completată;
– prevederile Ordinului nr.839/12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– prevederile Legii 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei pentru agricultură nr.55992/22.11.2016, raportul comisiei pentru urbanism nr.55993/22.11.2016, raportul comisiei economice nr.55994/22.11.2016, raportul comisiei juridice nr.55995/22.11.2016, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.b,lit.c, alin.4 lit.d,e,alin.5, lit.c, alin.7, lit.a, alin.9, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.120 și art.123 din Legea Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aprobă demolarea/desființării – în condițiile legii – a construcțiilor existente la piața agroalimentară, strada Pionierului, a blocului NATO și a fundației fostei școli nr.3 Marginea aflate în Domeniul Inventarului Public al Orașului Buhuși la pozițiile nr. 59,127 și 121 care fac obiectul proiectului „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău.
Art.2. Prezenta hotărare poate fi atacată în condițiile legii la instanța de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se afla bunul.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi,Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.161
Din 22.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here