HCL 160 / 22 noiembrie 2016

953

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 160 / 22 Noiembrie 2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele Piața agroalimentară, str. Pionierului, Blocul NATO, zona Marginea”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
– Certificatul de urbanism nr.053/10.06.2016, emis de UAT Orașul Buhuși;
– Avizul de oportunitate nr.21925/1/09.09.2016 emis de Arhitect Șef al UAT Orașul Buhuși;
– Raportul de specialitate nr.55734/18.11.2016 al Biroului proiecte cu finanțare internațională;
– Expunerea de motive nr.55735/18.11.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– avizul nr.19/21.11.2016 al Consiliului Județean Bacău, înregistrat la instituția noastră sub nr.41439/21.11.2016;
– prevederile HCL nr.116/20.09.2016 de avizare a Planului Urbanistic Zonal ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele Piața agroalimentară, str. Pionierului, Blocul NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși , județul Bacău ;
– P.U.G. nr.15/2000 aprobat prin H.C.L. nr.75/2002 și modificat prin H.C.L. nr.80/2016;
– prevederile Legii nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– raportul comisiei pentru agricultură nr.55992/22.11.2016, raportul comisiei pentru urbanism nr.55993/22.11.2016, raportul comisiei economice nr.55994/22.11.2016, raportul comisiei juridice nr.55995/22.11.2016, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.b,c,d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin.6, pct.9, pct.11, pct.14, alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art. 115, alin.1, lit.b Legii Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele Piața agroalimentară, str. Pionierului, Blocul NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău beneficiar UAT Orașul Buhuși, proiect 100/2016, proiectant B.I.A Colac Alexandru Sorin, faza P.U.Z., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. (fiind prea mare, nu a putut fi atasata)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituţiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.160
Din 22.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here