HCL 157 / 8 noiembrie 2016

814

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 157 / 8 Noiembrie 2016

privind cedarea dreptului de folosință – cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 3 ani, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacău, a terenului în suprafață 49.300 mp, teren aparținând domeniului public al orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.40839/11.07.2016 a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacau ;
– Raportul de specialitate nr. 38149/01.11.2016 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.38150/01.11.2016 ;
– prevederile HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, anexa nr.4, modificata prin HG 1476/2008;
– prevederile HG nr.239 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău ;
– prevederile art.874 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, privind Codul civil;
– prevederile art.10, alin.(3) din legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată, privind Codul silvic;
– art.10, alin.3 din Legea nr.46/2008 – privind Codul Silvic – republicată și modificată;
– prevederile Legii nr.213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
– prevederile Legii 195/2006 – legea cadru a descentralizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr.38866/08.11.2016, raportul comisiei de urbanism nr.38867/08.11.2016, raportul comisiei economice nr.38881/08.11.2016, raportul comisiei juridice nr.38891/08.11.2016;
– În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.48, alin.2, art.115, alin.(1), lit.a), art.120 și 123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă cedarea dreptului de folosință – cu titlu gratuit, pentru o perioada de 3 ani, Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacau, a imobilul – teren, proprietate publica a orasului Buhusi, pozitia nr.155 in Inventarul bunurilor ca apartin domeniului public al orasului Buhusi, jud.Bacau, respectiv, teren nearabil extravilan, zona Orbic, 49.300 mp, compus din T40, P795, S=15.600 mp, P791, S=26.500 mp, T38, PHC709, S=4700 mp, PHR715, S=2500 mp.
Art.2. Predarea – primirea imobilului (teren) prevăzut la art.1, se va efectua pe bază de proces – verbal incheiat in termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarari intre Consiliul Local Buhusi si Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacau.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile legii la instanta de contencios administrativ competenta, in a carei raza teritoriala se afla bunul.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacau, Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.157
Din 08.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here