HCL 156 / 8 noiembrie 2016

743

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 156 / 8 Noiembrie 2016

privind rectificarea bugetului Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
• Nota de fundamentare nr.11192/03.11.2016 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră sub nr.38500/03.11.2016;
• Adresa nr.11193/03.11.2016 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră sub nr.38501/03.11.2016;
• Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/19.10.2016 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
• Expunerea de motive nr.38502/03.11.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
• HCL nr.18/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
• Legea nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
• Ordinul nr.1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificat şi completat;
• Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
• Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
• O.G. nr.14/16.08.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
• Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – modificată și completată;
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
• O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
• Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
• raportul comisiei economice nr.38881/08.11.2016 și raportul comisiei juridice nr.38891/08.11.2016;
• Prevederile art. 27, art. 36, alin. (2) lit. a), b), d), alin. (3), lit. b), alin. (4) lit. a), b), d), e), alin. (6) lit. a), lit. c), alin. (7), alin. (9), art. 45, alin.48 alin.2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Orasenesc Buhusi pentru anul 2016, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Spitalul Orășenesc Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.156
Din 08.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here