HCL 154 / 8 noiembrie 2016

760

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 154 / 8 Noiembrie 2016

privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare”
Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
• Adresa nr.1219/04.11.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare”, înregistrată la instituția noastră cu nr.38589/04.11.2016;
• Raportul nr.38592/04.11.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Buhuși;
• Expunerea de motive nr.38598/04.11.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
• Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7/03.11.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Stefan cel Mare’’ Buhuşi;
• H.C.L. nr. 23/2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2017-2019;
• H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi pe anul 2016 şi estimat pe anii 2017-2019;
• Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
• Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
• O.G. nr. 14/16.08.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
• Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
• H.C.L. nr.6/01.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
• O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
• Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
• OUG nr. 57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
• Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
• raportul comisiei economice nr.38881/08.11.2016 și raportul comisiei juridice nr.38891/08.11.2016;
• Prevederile art. 27, art. 36, alin. (2), lit. a), b), d), alin. (3), lit. b), alin. (4), lit. a), b), d), e), alin. (6) lit. a), lit. c), alin. (7), alin. (9), art. 45, alin.48 alin.2 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Scoala Gimnazială „Stefan cel Mare” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.154
Din 08.11.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here