HCL 15 / 23 februarie 2017

1.072

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 15 / 23 Februarie 2017

privind avizarea  Planului  Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“ , intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV

Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr.33497/05.10.2016 a SC AQUA PARC SRL Roznov;
– Certificatul de urbanism nr.062/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Certificatul de urbanism nr.063/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Avizul de oportunitate nr.34445/13.10.2016 emis de Arhitect Sef al UAT Orasul Buhusi;
– Raportul informarii si consultarii publicului nr. 5965/03.02.2017 Emis de structura de specialitate a serviciului de urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 5967/03.02.2017 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.5966/03.02.2017;
– prevederile Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat și completat;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicata si modificata prin Legea nr.71/2011;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si modificata;
– prevederile Legii nr.195/2006, Leegea cadru a descentralizarii, cu modificările si completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. nr.8621/22.02.2017, raportul comisiei de urbanism nr.8631/ 22.02.2017, raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, art. 48 alin. 2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se avizează Planul Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“, amplasament in intravilanul orasului Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL Roznov, proiect 1/2016, faza PUZ, proiectant B.I.A. Gheorghe Stoina, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. (Anexa fiind prea mare, nu a putut fi incarcata, aceasta poate fi consultata la sediul institutiei)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate, beneficiarului şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.15
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here