HCL 148 / 31 octombrie 2016

1.503

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 148 / 31 Octombrie 2016

privind aprobarea amplasării teraselor de vară pe terenuri proprietatea publică a orasului Buhusi, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.264057/05.09.2016 a Politiei orasului Buhusi;
– procesul verbal nr.32670 din 29.09.2016 al Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei constituită la nivelul Oraşului Buhuşi;
– referatul nr.33813/10.10.2016 a Viceprimarului orasului Buhusi;
– Raportul de specialitate nr.35754 /20.10.2016 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.35755/20.10.2016;
– prevederile HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al orasului Buhusi, modificata prin HG nr.1476/2008;
– prevederile art.5, alin.4, art.105, alin.8 și alin.16 din OUG nr.195 din 12 decembrie 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;
– Ordonanta nr.43/1997 din 28 august 1997, republicată privind regimul drumurilor;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică – cu modificările şi completările ulterioare;
– H.C.L. nr.49/30.04.2009 privind aprobarea închirierii directe cu destinaţie terase de vară acoperite, a terenurilor aparţinând domeniului public al localităţii, situate în faţa şi/sau adiacente spaţiilor comerciale de alimentaţie publică(baruri, restaurante, cofetării), pe întreaga perioadă a fiecărui an calendaristic, fără întrerupere, precum şi aprobarea în acest scop a taxei de închiriere;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.c), alin.5, lit.a, b, alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art. 115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă amplasarea pe trotuare a teraselor de vară cu condiția asigurarii unei distanțe de minim 1,50 m din trotuarul existent, pentru circulatia pietonilor, în condiţiile în care aceste terase nu ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi a vehiculelor.
Art.2. Se interzice amplasarea teraselor de vară în zona de protecție a străzilor orașului, a acostamentelor acestora, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă.
Art.3. Se interzice amplasarea teraselor de vară pe strada Mihai Eminescu din orașul Buhuși.
Art.4. Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului local şi va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi și Instituției Prefectului judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.148
Din 31.10.2016

1 COMENTARIU

  1. Daca sunt terase de vara , ce cauta ele iarna pe trotuare? Odata cu anotimpul rece, trebuie sa dispara. Buhusul a devenit o mare de crasme si terase betonate si cu tarcuri bine infipte in trotuare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here