HCL 147 / 31 octombrie 2016

1.045

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 147 / 31 Octombrie 2016

privind desemnarea unui membru din Consiliul Local pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr.5657/19.10.2016 a Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr.35581/19.10.2016;
– referatul nr.35659/19.10.2016 al Secretarului orașului Buhuși;
– expunerea de motive nr. 35660/19.10.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– art.11 și art.12 din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011- cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr.5/2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza art. 36,alin.2,lit. d,alin.6,lit. a,alin.9,art.37,art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează doamna Pahoncea Gabriela-Carmen – consilier local, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi, persoanei nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţie
i Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.147
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here