HCL 144 / 31 octombrie 2016

914

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 144 / 31 Octombrie 2016

privind modificarea și completarea anexelor și a breviarelor de calcul aferente Caietului de sarcini pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în orașul Buhuși, aprobat prin H.C.L. nr. 100/30.08.2016

Consiliul Local Buhuşi. Judeţul Bacău. întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr.35741/19.10.2016 al Comp. Protecția Mediului ;
– Expunerea de motive nr.35742/19.10.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile Contractului de delegare parțială a serviciului de salubrizare nr. 5367/12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi. modificat şi completat prin Actele Adiţionale;
– HCL nr.100/30.08.2016 privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice de salubrizare în orașul Buhuși;
– Prevederile Cap.II. Secțiunea 1, art.7, lit.(i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. modificată şi completată prin Legea Nr. 313/2015
– Prevederile art.6, alin.(1), lit.(h)și (i) şi art.12. alin(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
– prevederile prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice Nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice Nr.82/2015-privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d. alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor și a Breviarelor de calcul aferente ,,Caietului de sarcini pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în orașul Buhuși”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.100/30.08.2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.144
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here