HCL 143 / 31 octombrie 2016

826

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 143 / 31 Octombrie 2016

privind aprobarea repartiției a două imobile din fondul locativ al orașului Buhuși – strada 9 Mai nr.2, etaj 1, ap.10 (locuință socială), pentru domnul Gheorghiu Dorel și strada 9 Mai nr.22
pentru doamna Horvat Doina

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr.35487/18.10.2016 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr.35488/18.10.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– procesul verbal nr.34679/14.10.2016 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– HCL nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ,,Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși’’;
– prevederile Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinţei – republicată şi modificată;
– H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777-1804, art.1816-1836 ale Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2001;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buhuşi;
– în baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6 lit. a pct.17, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai nr. 2, etaj 1, ap.10 (locuință socială), pentru domnul Gheorghiu Dorel. Locuinţa repartizată este formată din 1 cameră de 18,04 mp și dependințe în suprafață de 7,75 mp.
Art.2. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai nr. 22, pentru doamna Horvat Doina. Locuinţa repartizată este formată din 1 cameră de 21,50 mp și curte în suprafață de 16,00 mp.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.143
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here