HCl 142 / 31 octombrie 2016

976

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 142 / 31 Octombrie 2016

privind aprobarea listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și
destinate închirierii în orașul Buhuși, precum și abrogarea HCL nr.43/30.04.2015
Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
– Procesul verbal nr.27930/10.08.2016 al Comisiei Sociale de Analiză şi Evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul verbal nr.31724/20.09.2016 al Comisiei Sociale de Analiză şi Evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr.35482/18.10.2016 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 35483/18.10.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– HCL nr.6/24.01.2013 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al H.C.L. nr.59/2010 – privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea H.C.L. nr.67/2012;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– H.C.L. nr.87/05.09.2013 privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea art. 1,3,4 şi 5 din HCL nr. 59/29.07.2010;
– H.C.L. nr.98/15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– H.C.L. nr.100/15.10.2013 privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la olocuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.106/31.10.2013 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă (ANL);
– H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.131/16.12.2013 pentru modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.43/27.03.2014 ,,privind modificarea anexelor la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi” și H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– H.C.L. nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– HCL nr.106/10.12.2015 ,,privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.82/28.07.2016 pentru introducerea punctului 7 la anexa din HCL nr.98/2013 ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi”;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista nominală de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L.71/28.07.2016, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.106/10.12.2015 rămân valabile.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.142
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here