HCL 141 / 31 octombrie 2016

997

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 141 / 31 Octombrie 2016

privind aprobarea actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare parțială a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 -modificat și completat

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr.34025/10.10.2016 al Comp. Protecția Mediului ;
– Expunerea de motive nr.34027/10.10.2016 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actul Adiţionale nr.1-7;
– Prevederile Cap.II, Secțiunea 1, art.8 și art.9 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Legea Nr. 313/2015
-Prevederile art.6 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
– prevederile Cap.I, Secțiunea 1, art.2 din Ordinului Nr. 82 / 2015- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.8 la Contractul de Concesionare privind Delegarea Parţială a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Oraşul Buhuşi, nr. 5367 din 12.02.2007, aprobat prin H.C.L. nr.3/31.01.2007, conform Anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.141
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here