HCl 14 / 23 februarie 2017

877

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 14 / 23 Februarie 2017

privind modificarea Anexelor nr. 16 şi 21 din H.C.L. nr. 181/20.12.2016 ,,privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017’’

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Referatul nr.5826/02.02.2017 al dnei Vîrlan Daniela – Șef S.P.C.L.E.P. Buhuși;
– Raportul de specialitate nr.5831/02.02.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– Expunerea de motive nr.5832/02.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificat și completat;
– Prevederile art. VI din Legea nr. 1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– H.C.L. nr.181/20.12.2016 privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017;
– O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificat și completat;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– în baza art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.02.2017 se modifică Anexele nr. 16 şi 21 din H.C.L. nr.181/20.12.2016 ,,privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017’’, conform anexelor nr.1 și 2 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.181/20.12.2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.14
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here