HCL 138 / 31 octombrie 2016

855

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 138 / 31 Octombrie 2016

privind însuşirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară, precum şi a documentaţiilor de evaluare, a bunurilor imobile(terenuri şi clădiri), situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.35662/19.10.2016 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr.35663/19.10.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.G.R nr.340/21.04.2005 – de trecere a unor bunuri imobile din patrimoniul S.C. “Stofe” S.A Buhuşi în proprietatea publică a oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.111/20.12.2010 – privind constatarea că aparţine domeniului public şi aprobarea concesionării în condiţiile legii a bunurilor imobile obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, trecute din patrimoniul S.C. “Stofe” S.A Buhuşi în proprietatea publică a oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile O.U.G nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.R nr.168/2007- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Legea nr.22/2007 – pentru aprobarea O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a, art.45, şi art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însuşirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară şi înregistrate la instituţia noastră, a bunurilor imobile(terenuri şi clădiri), situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, în conformitate cu prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

* IN ATASAMENT

Art.2. Se aprobă însuşirea documentaţiilor de evaluare actualizate la nivelul anului 2016 şi înregistrate la instituţia noastră, a bunurilor imobile(terenuri şi clădiri), situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, în conformitate cu prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează după cum urmează:

*IN ATASAMENT

Art.3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunurile.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Serv. Urbanism şi Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.138
Din 31.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here