HCL 136 / 7 octombrie 2016

1.234

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 136 / 7 Octombrie 2016

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
•        Adresa nr.476/26.09.2016 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși;
•        Raportul nr.33342/04.10.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
•        Expunerea de motive nr.33344/04.10.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        Hotărârea nr.5/26.09.2016 a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși;
•        H.C.L. nr.27/01.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și autofinanțate pe anul 2016 – prin bugetul local – al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși’’;
•        Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016 – modificată și completată;
•        Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
•         Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
•        O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•         Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
•        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
•        În temeiul art.27, art.36 alin.2, lit.b,d, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.48, alin.2 și art.115 alin.1 lit b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși pe anul 2016, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.  Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.136
Din 07.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here